sábado, 8 de marzo de 2014

Manifest "Ni un pas enrere", 8 de març 2014, xarxa de dones de la Marina Alta                           DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 8 DE MARÇ 2014
XARXA DE DONES DE LA MARINA ALTA  

MANIFIEST: NI UN PAS ENRERE : NOSALTRES PARIM NOSALTRES DECIDIM
El dia 8 de març és el Dia Internacional de les Dones, des de fa més d’un segle les dones de tot el món eixim al carrer per exigir els nostres drets. A pesar del temps transcorregut, estem molt lluny d’aconseguir-los. A més a més, en alguns països les dones no poden exercir els drets més fonamentals i bàsics.

Durant els últims anys, la crisi econòmica està servint d’excusa per a escometre reformes i retallades dels serveis bàsics en un clar atac contra els interessos de les dones. Es tracta d’una crisi perfectament orquestrada i estratègicament dissenyada que ens priva dels avanços i drets aconseguits després d’anys de lluita. A l’Estat espanyol les reformes del partit popular han agreujat la situació de desigualtat de les dones. Hi ha més precarietat laboral, més temporalitat en els contractes, més ocupació submergida, més atur i els salaris són més baixos. De fet, la pobresa i l’exclusió social tenen nom de dones, especialment si són majors, amb algun tipus de diversitat funcional, migrants i famílies monoparentals.

Però, a més a més, les dones estem patint l’atac feroç que suposa la retrògrada i misògina contrareforma de la llei d’interrupció voluntària de l’embaràs del partit popular. Per això, com sempre, però més que mai, hem de lluitar amb força contra el sistema neoliberal que no para de retallar els nostres drets. Reformes i retallades que suposen una important agressió envers les dones i que evidencien una clara ideologia ultraconservadora patriarcal, que té com a objectiu fonamental impossibilitar la nostra autonomia i llibertat.

Davant d’aquestes agressions, EXIGIM:

- El reconeixement de l'Autoritat de la dona com a dret fonamental de les dones per a poder decidir sobre el seu benestar (salut) i sobre la seua vida.

- El rebuig total i absolut al retall dels drets en salut sexual i reproductiva de les dones.

- L'exigència que l'Estat  garantisca l'accés lliure i gratuït als diferents mètodes anticonceptius, l'anticoncepció d'emergència, l'educació sexual i afectiva en tots els nivells de l'ensenyança, el qüestionament del model amorós i l'heterosexualitat obligatòria.

- L'exigència que l'Estat garantisca en el marc de la lliure decisió de la dona  l'accés a la interrupció voluntària de l'embaràs, gratuït i en la sanitat pública.

- El nostre suport a la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, vigent en l'actualitat,

- L'exigència al Govern del PP de la  retirada immediata de l'Avantprojecte de reforma de l'avortament de Gallardón.
-Denunciem que l’exclusió de la reproducció assistida de la sanitat pública a parelles de dones i a dones fadrines és un altre retrocés en drets relacionats amb la salut sexual i reproductiva. La imposició i l’integrisme d’aquest govern vol obligar unes dones a ser mares mentre que a altres les exclou del dret a conformar les seues famílies.
-La urgent necessitat d’una escola pública, laica i coeducadora que avance en un model social basat en la igualtat, la pluralitat i el respecte a la diversitat.

-La  denúncia de la múltiple discriminació de les dones amb diversitat funcional, física, psíquica i sensorial. Exigim que l’administració pública es responsabilitze tant de la cura com de proporcionar les distintes ajudes, com a ciutadanes, que necessiten totes les persones en situació de dependència.

-La nostra repulsa a tot tipus de discriminació per orientació sexual i de gènere. Demanem que les dones lesbianes, bisexuals i transsexuals puguen visibilitzar-se en tots els àmbits de la societat.

-La urgent necessitat que l’administració pública promoga la igualtat efectiva i real entre dones i homes.

-La necessitat d’eradicar la divisió sexual del treball, per a garantir l’autonomia i la independència econòmica de les dones.

-El dret de les dones a una vida lliure de violències masclistes en cap dels seus àmbits i formes. Demanem la implicació tant de l’administració pública com de tota la societat en la lluita per a la seua eradicació.

Ni un pas enrere: desobediència feminista!

VISCA, VISCA, VISCA, LA LLUITA FEMINISTA

XARXA DE DONES DE LA MARINA ALTA, 8 de marÇ de 2014 .


DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 DE MARZO 2014
XARXA DE DONES DE LA MARINA ALTA  

MANIFIESTO: NI UN PASO ATRÁS : NOSOTRAS PARIMOS NOSOTRAS DECIDIMOS

El día 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres, desde hace más de un siglo las mujeres de todo el mundo salimos a la calle para exigir nuestros derechos. A pesar del tiempo transcurrido, estamos muy lejos de alcanzarlos. Además, en algunos países las mujeres no pueden ejercer los derechos más fundamentales y básicos.

Durante los últimos años, la crisis económica está sirviendo de excusa para acometer reformas y recortes de los servicios básicos en un claro ataque contra los intereses de las mujeres. Se trata de una crisis perfectamente orquestada y estratégicamente diseñada que nos priva de los avances y derechos conseguidos tras años de lucha . En España las reformas del PP han agravado la situación de desigualdad de las mujeres. Hay más precariedad laboral, más temporalidad en los contratos, más empleo sumergido , más paro y los salarios son más bajos . De hecho, la pobreza y la exclusión social tienen nombre de mujeres, especialmente si son mayores , con algún tipo de diversidad funcional , migrantes y familias monoparentales .

Pero, además, las mujeres estamos sufriendo el ataque feroz que supone la retrógrada y misógina contrarreforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo del partido popular . Por ello, como siempre, pero más que nunca, debemos luchar con fuerza contra el sistema neoliberal que no para de recortar nuestros derechos. Reformas y recortes que suponen una importante agresión hacia las mujeres y que evidencian una clara ideología ultraconservadora patriarcal, que tiene como objetivo fundamental imposibilitar nuestra autonomía y libertad .

Ante estas agresiones, EXIGIMOS:

- El reconocimiento de la Autoridad de la mujer como derecho fundamental de las mujeres para poder decidir sobre su bienestar (salud) y sobre su vida.

- El rechazo total y absoluto al recorte de los derechos en salud sexual y reproductiva de las mujeres.

- La exigencia de que el Estado garantice el acceso libre y gratuito a los diferentes métodos anticonceptivos , la anticoncepción de emergencia , la educación sexual y afectiva en todos los niveles de la enseñanza, el cuestionamiento del modelo amoroso i  la heterosexualidad obligatoria.

- La exigencia de que el Estado garantice en el marco de la libre decisión de la mujer  el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, gratuito y en la sanidad pública.

- Nuestro apoyo a la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, vigente en la actualidad,

- La exigencia al Gobierno del PP de la  retirada inmediata del Anteproyecto de reforma del aborto de Gallardón.
 
- Denunciamos que la exclusión de la reproducción asistida de la sanidad pública en parejas de mujeres y mujeres solteras es otro retroceso en derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva . La imposición y el integrismo de este gobierno quiere obligar a unas mujeres a ser madres mientras que a otras las excluye del derecho a conformar sus familias

- La urgente necesidad de una escuela pública , laica y coeducadora que avance en un modelo social basado en la igualdad , la pluralidad y el respeto a la diversidad .

- La denuncia de la múltiple discriminación de las mujeres con diversidad funcional , física , psíquica y sensorial . Exigimos que la administración pública se responsabilice tanto del cuidado como de proporcionar las distintas ayudas , como ciudadanas , que necesitan todas las personas en situación de dependencia .

- Nuestra repulsa a todo tipo de discriminación por orientación sexual y de género . Pedimos que las mujeres lesbianas , bisexuales y transexuales puedan visibilizar en todos los ámbitos de la sociedad .

- La urgente necesidad de que la administración pública promueva la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres

- La necesidad de erradicar la división sexual del trabajo, para garantizar la autonomía y la independencia económica de las mujeres .

- El derecho de las mujeres a una vida libre de violencias machistas en ninguno de sus ámbitos y formas . Pedimos la implicación tanto de la administración pública como de toda la sociedad en la lucha para su erradicación .


Ni un paso atrás : desobediencia feminista !

VIVA , VIVA , VIVA , LA LUCHA FEMINISTA !

XARXA DE DONES DE LA MARINA ALTA, 8 de marzo de 2014 .
 http://www.lasprovincias.es/v/20140307/marina/xarxa-dones-exige-retirada-20140307.html

http://lamarinaplaza.com/2014/03/07/de-la-mujer-critica-a-la-que-va-a-misa-o-hace-bolillos/

http://www.xabiaaldia.es/opiniones/manifiesto_ni_un_paso_atras_nosotras_parimos_nosotras_decidimos-9107.html

http://www.infobenissa.cat/noticies/general/manifest-de-la-xarxa-de-dones-de-la-marina-alta-en-commemoracio-del-8-de-marc/

No hay comentarios:

Publicar un comentario