domingo, 9 de enero de 2011

MANIFEST DIA 8 MARÇ 2010

“Día internacional de la dona”
“També en crisi, les dones sostenim el món”
Davant la situació de crisi, denunciem que....
• La taxa d’atur femení segueix sent major que la deis [‘omes.
• Les dones continuem sent ampia majoria en les categories més precáries:
- ocupació (temporalitat, ternps parcial, subocupació),
- atur (liarga durada, sense ocupació anterior, sense prestació de desocupació).
• Els ingressos ¡ les pensions de les dones són menors i en moits casos inexistents, malgrat treballar moltes hores més.
• La taxa de pobresa de la dona és molt major.
• La crisi es generaiitza a tots eis sectors peró, són les persones pitjor situades les que més la pateixen.
Les dones treballem igualment que abans, fins i tot més.
A menys ingressos, més trebali doméstic, invisible ¡ no remunerat.
Les dones som majoria en els trebalis sense contracte, ¡ aquests no apareixen en els
indicadors de la crisi. També ací som invisibles.
Volem reivindicar i fer visible
• Que les dones som necessáries, com a trebailadores ¡ com a ciutadanes.
• En altres situacions de crisi, es va pressionar les dones per a retirar-se del mercat de treball, peró hui estempreparades per resistir.
• Hem adquirit drets civils ¡ un alt grau de formació.
• Hem dernostrat la nostra competéncia per a exercir tot tipus de professions, per a dirigir bancs ¡ estats, per a participar en tots eis esports ¡ activitats.
• Moltes famíiies depenen deis salaris femenins.
• Les dones aturades tenen un major niveli educatiu que els hornos desocupats.
• EIs hornos són necessaris més que mai por a ajudar en les tasques d’atenció.
• Cap diferéncia biológica justifica l’exclusió de les dones de l’ocupació ¡ de l’oci, ni i’exciusió deis homes del trebail doméstic.
La marginacio de la dona és una frivolitat que l’economia i la societat no es poden permetre El model de família ‘sustentador masculí ¡ dona dependent’ s’ha reveiat com a trampa por a les dones ¡ per a totes les persones. Está demostrat que en tot el món l’accés de les dones a i’educació, l’ocupació ¡ als ¡ngressos, impulsa enormement el benestar de les famílies ¡ el desenvoiupament deis pa is os.
La igualtat de génere és ciau per aprofitar el capital humá de les dones ¡ el potencial cuidador deIs hornos, per al bon funcionament deis mercats de treball, per al canvi a un model tecnoiógicament avançat, per a una millor organització de la producció que no es base en l’especialització de les dones en el treball doméstic, por combatre la superpoblació, l’envelliment poblacional ¡ la pobresa a tot el món, per al manteniment del medi ambient.
En definitiva, exigim la igualtat de génere pel canvi a un desenvolupament mundial equilibrat ¡ sostenible.
Front a la crisi económica lqualtat de Génere
Segons i’informe de Nacions Unides
“Les dones constitueixen més de! 50% de la població. Treballen el 75% de les hores treballades a la Terra. Cobren el 25% deIs salaris que es paguen al món. ¡ posseeixen l’l% de la propietat mundial”
FÍNS QUAN HA DE DURAR AIXÓ?? Xarxa de Dones de la Marina Alta

No hay comentarios:

Publicar un comentario