domingo, 9 de enero de 2011

MANIFEST DIA 8 MARÇ 2010

“Día internacional de la dona”
“També en crisi, les dones sostenim el món”
Davant la situació de crisi, denunciem que....
• La taxa d’atur femení segueix sent major que la deis [‘omes.
• Les dones continuem sent ampia majoria en les categories més precáries:
- ocupació (temporalitat, ternps parcial, subocupació),
- atur (liarga durada, sense ocupació anterior, sense prestació de desocupació).
• Els ingressos ¡ les pensions de les dones són menors i en moits casos inexistents, malgrat treballar moltes hores més.
• La taxa de pobresa de la dona és molt major.
• La crisi es generaiitza a tots eis sectors peró, són les persones pitjor situades les que més la pateixen.
Les dones treballem igualment que abans, fins i tot més.
A menys ingressos, més trebali doméstic, invisible ¡ no remunerat.
Les dones som majoria en els trebalis sense contracte, ¡ aquests no apareixen en els
indicadors de la crisi. També ací som invisibles.
Volem reivindicar i fer visible
• Que les dones som necessáries, com a trebailadores ¡ com a ciutadanes.
• En altres situacions de crisi, es va pressionar les dones per a retirar-se del mercat de treball, peró hui estempreparades per resistir.
• Hem adquirit drets civils ¡ un alt grau de formació.
• Hem dernostrat la nostra competéncia per a exercir tot tipus de professions, per a dirigir bancs ¡ estats, per a participar en tots eis esports ¡ activitats.
• Moltes famíiies depenen deis salaris femenins.
• Les dones aturades tenen un major niveli educatiu que els hornos desocupats.
• EIs hornos són necessaris més que mai por a ajudar en les tasques d’atenció.
• Cap diferéncia biológica justifica l’exclusió de les dones de l’ocupació ¡ de l’oci, ni i’exciusió deis homes del trebail doméstic.
La marginacio de la dona és una frivolitat que l’economia i la societat no es poden permetre El model de família ‘sustentador masculí ¡ dona dependent’ s’ha reveiat com a trampa por a les dones ¡ per a totes les persones. Está demostrat que en tot el món l’accés de les dones a i’educació, l’ocupació ¡ als ¡ngressos, impulsa enormement el benestar de les famílies ¡ el desenvoiupament deis pa is os.
La igualtat de génere és ciau per aprofitar el capital humá de les dones ¡ el potencial cuidador deIs hornos, per al bon funcionament deis mercats de treball, per al canvi a un model tecnoiógicament avançat, per a una millor organització de la producció que no es base en l’especialització de les dones en el treball doméstic, por combatre la superpoblació, l’envelliment poblacional ¡ la pobresa a tot el món, per al manteniment del medi ambient.
En definitiva, exigim la igualtat de génere pel canvi a un desenvolupament mundial equilibrat ¡ sostenible.
Front a la crisi económica lqualtat de Génere
Segons i’informe de Nacions Unides
“Les dones constitueixen més de! 50% de la població. Treballen el 75% de les hores treballades a la Terra. Cobren el 25% deIs salaris que es paguen al món. ¡ posseeixen l’l% de la propietat mundial”
FÍNS QUAN HA DE DURAR AIXÓ?? Xarxa de Dones de la Marina Alta

sábado, 8 de enero de 2011

MANIFEST DIA 8 MARÇ 2009

Avui 8 de Març de 2009, tornem a retrobar-nos en aquesta fita eminentment Reivindicativa, i que no s’atura malgrat les nostres conviccions i els nostres drets, tan justos i alhora tan  difícils d’aconseguir... Per això estem ací, per a constatar amb la nostra presència que continuem reclamant els nostres drets.

La  imatge del cartell d’aquets any, (obra de l’artista Anna Perles) és prou significativa del nostre ser i estar en el món, 
tal com les espigues i els seus fruits, som... bàsiques, imprescindibles en el dia a dia, som flexibles als canvis, resistents a les agressions exteriors, teixidores de xarxes, d’espais de respecte, referents de vida, d’amor, de valors, a la volta que som...
Llavors escampades al vent, esperant (mentre treballem la vida) que arrele el germen d’igualtat entre dones i homes...
Terra i espai compartit, on naturalment estarien disposats a compartir i repartir, homes i dones, les obligacions polítiques, les socials, les intel·lectuals, les tasques i la cura de la família i de la casa (eixe nucli intern i extern tant valuós). Espai Integrador respectuós, afectiu i altament efectiu, a nivell individual i de grup.
Les dones necessitem seguir creient que podem tindre, per dret, “la meitat del cel, la meitat de la terra i la meitat del poder”.  Tant cert com que estem ací totes les presents....encara que moltes, no el vorem...

Manifest 8 de Març 2009

Malgrat les reivindicacions i legislacions en favor de la dona, la situació de la majoria de les dones del món, (la nostra també), pel que fa  desigualtats i precarietat  laboral entre homes  dones  continua agreujant-se.  Les estadístiques confirmen que l’ augment de la desigualtat en el tracte i consideració social va en increscendo, sempre en detriment nostre, les xifres ratifiquen que la manifesta desigualtat en les contractacions laborals continua vigent.  La  històrica desigualtat salarial, sumada a la imparable violència sexista, la falta de respecte pels nostres drets fonamentals, a mes de l’ inseguretat intima i jurídica  a l’ exercir el dret a l’avortament dins i fora de la xarxa hospitalària, ens evidencien a tot@s una realitat, -especifica per a les dones- de caire pessimista. Totes aquestes desigualtats (odioses) van lligades al mon i al nom de les dones.   Trist,  però cert!.
Davant les desigualtats i els desequilibris, contem amb una societat individualista, injusta i despreocupada, però nosaltres volem transformar-la  en una societat (pre) “ocupada” justa i solidaria, oberta e implicada en els canvis. 

Les dones decidim: EXIGIR a les administracions que posen en marxa les politiques d’igualtat per promoure al màxim la implicació de la societat per a la necessària  transformació social.

Les dones Decidim EXIGIR la despenalització de l’ avortament.
Per que l’ actual normativa  coacciona i condiciona la intima decisió
d’ interrompre l’embaràs no desitjat. És un dret de les dones decidir sobre el seu cos i la seva sexualitat lliurement.
L’ interrupció voluntària de l’embaràs té que realitzar-se  amb tres condicions indispensables  de Legitimitat, Seguretat i Legalitat, que ofereixquen  a les dones i a l@s  professionals, la normalitat davant d’ un acte despenalitzat, que és un dret fonamental, sense sentir-se amenaçades o injuriades.
Les dones decidim EXIGIR: que davant la crisis econòmica i social que ens pertoca viure no siguem nosaltres les més desfavorides. Demanem equitat de tracte i ajudes econòmiques en dos sentits, per a potenciar les iniciatives emprenedores de les dones i per a pal·liar la falta d’ oportunitats existents

Les dones EXIGIM: Igualtat de tractament social. / Igualtat salarial. / Avortament despenalitzat, lliure i gratuït. / Prou de violència i aptituds masclistes. /  La posada en marxa de la necessària  llei de dependència./ 

Cal continuar en la lluita reivindicativa i solidaria, perquè  sabem que els canvis socials depenen de la nostra força, de la nostra implicació, presència i pressió.  La nostra voluntat d’acció és imprescindible per canviar patrons i aptituds masclistes perjudicials per a l’ equitativa, saludable, solidaria i afectuosa “societat convivèncial”,  que perseguim pacíficament les dones a través dels segles.

Les dones, per tots els drets obviats i les desigualtats evidenciades tenim la tasca de millorar el present, sense oblidar mai que ens pertany...la meitat del cel, la meitat de la terra i la meitat del poder!!!      
  

      

viernes, 7 de enero de 2011

MANIFEST DIA 8 MARÇ 2007

MANIFEST 8 DE MARÇ 2.007
La Xarxa de dones de la Marina, en la celebració del 8 de març Dia Internacional de la dona, manifesta:
Els últims anys s'han aprovat lleis que anant dirigides a les dones beneficien a tota la societat:
* Llei contra la violència de gènere, que reuneix en un únic text legal totes aquelles solucions que han de desplegar-se des de distints àmbits de la societat: educatius, preventius, sanitaris, a més de les mesures socials, assistencials, de recuperació psicològica i de reinserció social dels condemnats.
·         Llei de dependència dirigida a les persones que necessiten ajuda i cures específiques per a aconseguir el màxim grau d'autonomia. Esta labor d'assistència i atenció com a servici públic facilitarà l'alliberament a les dones que fins ara els realitzaven de forma silenciada i sense cap reconeixement ni compensació econòmica.
·         Llei d'Igualtat, que contempla un conjunt de mesures per a promoure la igualtat entre homes i dones en tots els àmbits de la vida. Proposa afavorir l'accés de la dona a l'ocupació, facilitar la seua carrera professional i la conciliació de la vida familiar i laboral.  A més impulsa una composició equilibrada entre homes i dones en llistes electorals i en els consells d'administració de les empreses

NOSALTRES LA DONES AFIRMEM:
- Estes lleis són ferramentes que promouen la inserció personal, social i política de les dones, i perquè siguen eficaces  EXIGIM que tinguen la dotació econòmica i els recursos adequats per a aconseguir el seu ple desenrotllament.

- Estes lleis no han sigut un regal a les dones, sinó el producte de l'esforç i de les reivindicacions de les organitzacions de dones que venim lluitant de forma continuada durant molts anys.

La lluita feminista per aconseguir avanços en matèria d'igualtat ha sigut difícil i encara ens queden molts èxits per aconseguir, per tal que les lleis canvien de veritat la realitat  i  siguem capaços de construir una societat en què desaparega qualsevol discriminació per raó de sexe.

TOTES LES DONES, TOTS ELS DRETS
           XARXA DE DONES DE LA MARINA

MANIFEST DIA 8 MARÇ 2006

 
Manifest 8 de març 2006
Dia Internacional de la Dona
                                     La Xarxa de Dones de La Marina Alta convoca a la celebració del Dia de la Dona.
                                     Fa 12 anys un grup de dones de la comarca interessades per l'especial problemàtica que ens afecta, decideixen unir les seues veus a la resta i agrupar-se a fi de reflexionar i denunciar en comú les desigualtats existents. S'elegeix el nom de Xarxa de Dones de la Marina Alta com a significat del compromís de suport a la interrelació entre nosaltres i altres dones amb els mateixos interessos. Les activitats de la xarxa durant este temps han estat centrades en la denúncia de la violència masclista i, des de fa 5 anys, la celebració d'un Homenatge de reconeixement per a rescatar de l'oblit a tantes dones que realitzen activitats remarcables amb escàs ressò social.
Enguany ens unim a la commemoració del 75 aniversari del reconeixement constitucional del vot femení gràcies a l'empenyorament de dones com Clara Campoamor.
En este espai de temps i al marge dels foscos anys de dictadura les dones hem lluitat i aconseguit una major visibilitat social i, malgrat que són molts els èxits obtinguts, encara queda llarg camí per recórrer fins a abastar la igualtat.
A nivell internacional ens veiem “obligades” a celebrar el 8 de març perquè la nostra situació, tant a nivell mundial com del nostre propi país, no ha aconseguit eliminar la discriminació pel fet de ser dones.
En el nostre país, com en el món occidental, hem avançat en nombrosos aspectes quedant molts altres pendents:
En l'àrea legislativa, la Constitució en el seu article 14 afirma que no s'ha de discriminar a ningú en raó del seu sexe, però a pesar d'existir lleis, en ocasions, no s’acompleixen per falta de consciència en la societat.
- La discriminació laboral de la dona és una realitat, les diferències salarials entre homes i dones poden arribar fins a un 30 %.
- Són massa freqüents els acomiadaments per embarassos o la no selecció en un lloc de treball per ser dona en edat fèrtil.
- Encara no és realitat que les dones participem en igualtat en els llocs de decisió econòmics, laborals i polítics; hi ha democràcia paritària, però segons s'eleva l'escalafó en els òrgans de decisió trobem menys dones.
- També és sorprenent l'absència de dones en els òrgans de poder judicial i financer.
- En política són poques les dones Presidentes de govern o Primeres Ministres, i és una novetat l'arribada de dones com les presidentes d'Alemanya, Libèria, Noruega o Michelle Bachelet a Xile amb el lema de campanya “Paraula de dona”.
- A hores d’ara, i a pesar de la llei integral contra la violència de gènere, les xifres de dones assassinades a mans dels seus companys o excompanys no paren d'incrementar-se. Hem tingut un horrible començament d'any en què en 34 dies hi ha hagut 14 assassinats de dones.
En el Dia internacional de la dona no volem, ni podem, oblidar a moltes altres dones que pateixen l'ablació, a les xiquetes soldats que són segrestades per a matar i  utilitzades com a esclaves sexuals pels seus dirigents, a les xiquetes i dones segrestades per xàrcies internacionals, a les dones desaparegudes i assassinades en Ciutat Juárez i tantes altres que no són escoltades ni poden decidir sobre la seua pròpia vida.
És molt el que a les dones ens queda per aconseguir i moltes les raons perquè continuem celebrant de forma reivindicativa el Dia Internacional de la Dona.

                                                                                        Xarxa de Dones de La Marina Alta