martes, 25 de septiembre de 2018

CONCURS DE CARTELLS PER AL 25 ANIVERSARI DE LA XARXA DE DONES DE LA MARINA ALTA


 AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ, A 2019, DELS 25 ANYS DE LA SEUA CREACIÓ,
LA XARXA DE DONES DE LA MARINA ALTA CONVOCA UN CONCURS DE CARTELLS PER A ELEGIR EL QUE SERÀ EL CARTELL COMMEMORATIU DEL 25 ANIVERSARI. 

El cartell guanyador serà premiat amb 200€ i l'estatueta dels Premis 8 de Març, endemés s'utilitzarà per a anunciar els actes de la Xarxa de Dones de la Marina Alta en el Dia de la Dona de 2019, i com a portada del llibre que es publicarà sobre el 25 aniversari.

BASES CONCURS DE CARTELLS
“XARXA DE DONES DE LA MARINA ALTA”
AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL SEU 25 ANIVERSARI
OBJECTE

 
L'objecte de la present convocatòria és la realització d'un concurs de disseny del cartell
commemoratiu dels “25 anys de la Xarxa de Dones de la Marina Alta”
PARTICIPANTS
Podran participar totes les artistes, dissenyadores o creadores que ho desitgen, de forma
individual o en grup, amb un màxim de dos obres.
REQUISITS
Els cartells hauran de ser originals i inèdits.
El tema serà de lliure inspiració, però necessàriament amb al·lusió a la Xarxa de Dones de la Marina Alta i als seus 25 anys de feminisme.
La tècnica a emprar en la confecció del cartell serà lliure.
Les dimensions seran de 50x70 cm.
En els cartells ha de figurar la llegenda “Xarxa de Dones de la Marina Alta: 25 anys de
Feminisme” i el logo de la Xarxa de Dones de la Marina Alta (clic per a descarregar logo).

Tant la retolació com el tipus de lletra i la seua distribució en el cartell seran de lliure elecció artística.
El jurat podrà proposar l'exclusió d'aquells treballs el contingut dels quals o presentació no s'ajuste als anteriors requisits.
PRESENTACIÓ
Els originals,
presentats preferiblement en suport rígid, portarant el títol en la seua part posterior i aniran acompanyats de plica amb el títol del cartell, sobre tancat amb fotocòpia del DNI de l'autora i dades personalses. Es lliuraran, personalment o per correu, a la Casa de Cultura de Pedreguer, Glorieta de la Creu n. 14, 03750 Pedreguer. ( Horari de la Casa de Cultura de dilluns divendres de 9 a 22 h. i dissabtes de 9 a 14 h)
PREMI
A l'obra guanyadora es concedirà un premi de 200 euros i la estatueta dels “Premis 8 de Març”que es lliuraran en la inauguració de l'exposició. L'obra serà la imatge del cartell del Dia Internacional de la Dona i els Premis 8 de Març, així com de la portada del llibre que publicarà la Xarxa de Dones de la Marina Alta amb motiu del seu 25 aniversari.
TERMINI D'ADMISSIÓ
El termini d'admissió de treballs finalitzarà el proper 15 de gener de 2019, a les 14 h.
JURAT
El jurat estarà format per integrants de la Xarxa de Dones de la Marina Alta vinculades al món de l'art i la creació.
EXPOSICIÓ
Les obres presentades podran ser objecte d'exposició amb motiu dels actes commemoratius del 8 de Març
CONDICIONS GENERALS
El cartell premiat quedarà en propietat de la Xarxa de Dones de la Marina Alta per a la seua reproducció
com a imatge del Dia de la Dona i de la portada del llibre. Les obres presentades i no
premiades podran ser retirades una vegada finalitzada l'exposició, durant els 15 dies següents.
Més info : xarxadonesmarinaalta.blogspot.com Tel. 617 095 705 / 654 496 969
BASES CONCURSO DE CARTELES

XARXA DE DONES DE LA MARINA ALTA
CON  MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE SU 25 ANIVERSARIO


OBJETO
El objeto de la presente convocatoria es la realización de un concurso de diseño del cartel conmemorativo de los 25 años de la Xarxa de Dones de la Marina Alta”.

PARTICIPANTES
Podrán participar todas las artistas, diseñadoras o creadoras que lo deseen, de forma individual o en grupo, con un máximo de dos obras.

REQUISITOS
Los carteles deberán ser originales e inéditos.
El tema será de libre inspiración, pero necesariamente con alusión a la Xarxa de Dones de la Marina Alta y  a sus 25 años de feminismo.
La técnica  a emplear en la confección del cartel será libre.
Las dimensiones serán de 50x70 cm.
En los carteles debe figurar la leyendaXarxa de Dones de la Marina Alta: 25 anys de Feminisme y el logotipo de la Xarxa de Dones de la Marina Alta (clic para descargar logo).
Tanto la rotulación como el tipo de letra y su distribución en el cartel serán de libre elección artística.
El jurado podrá proponer la exclusión de aquellos trabajos cuyo contenido o presentación no se ajuste a los anteriores requisitos.

PRESENTACIÓN
Los originales, presentados preferiblemente en soporte rígido, llevaran el título en su parte posterior e irán acompañados de plica, sobre cerrado con fotocopia del DNI de la autora y datos personales. Se presentarán, personalmente o por correo, en La Casa de Cultura de Pedreguer, Glorieta de la Creu, n. 14, 03750 Pedreguer. (Horario de la Casa de Cultura de lunes a viernes, de 9 a 14 h)
 


PREMIO
A la obra ganadora se le concederá un premio de 200 euros y la estatuilla Premis 8 de Març” que se librarán en la inauguración de la exposición. La obra será la imagen del cartel del Día Internacional de la Dona y los Premios 8 de Març, así como de la portada del libro que publicará la Xarxa de Dones de la Marina Alta con motivo de su 25 aniversario.

PLAZO DE ADMISIÓN
El plazo de admisión de trabajos finalizará el próximo 15 de enero de 2019 a las 14 h.

JURADO
El jurado estará formado por integrantes de la Xarxa de Dones de la Marina Alta vinculadas al mundo del arte y la creación.

EXPOSICIÓN
Las obras presentadas podrán ser objeto de exposición con motivo de los actos conmemorativos del 8 de marzo

CONDICIONES GENERALES
El cartel premiado quedará en propiedad de la Xarxa de Dones de la Marina Alta para su reproducción como imagen de del Dia de la Dona y de la portada del libro. Las obras presentadas y no premiadas podrán ser retiradas una vez finalizada la exposición, durante 15 días siguientes.

Más info : xarxadonesmarinaalt.blogspot.com  Tel. 617 095 705 /  654 496 969  descarrega el logo de la Xarxa https://drive.google.com/open?id=1xbSdNS5uhZ_k8rPy-7ZNMiuKoTOUuXOJ