martes, 7 de marzo de 2017

Resum dels actes del Dia Internacional de la de la Dona

Dijous 2 de març, la Xarxa de Dones de la Marina Alta commemoraven el Dia Internacional de la Dona, com venim fent des del 2002, amb una manifestació pels carrers de Dénia i amb un sopar de dones on lliurem els nostres Premis 8 de Març .
 A la manifestació ens aplegàrem unes dues-centes persones, convocades sota el lema "Feminisme, trencant murs, obrint fronteres". Ben conscients totes, homes i dones de bé, de la necessitat de reclamar els drets efectius i universals de les dones, de visibilitzar el treball que es fa en la seua defensa i de les terribles desigualtats i violències que cal desterrar d'aquesta societat.
Enguany el recorregut ha sigut diferent, eixida de la Plaça de la Constitució, carrer la Mar fins a la Plaça del Convent, on hem donat lectura al manifest.
La Xarxa de Dones ha dedicat el "Manifest del 8 de Març" a les dones migrants, amb el nostre compromís format pel dolor, la ràbia i la decisió d'actuar contra la barbàrie que permet les dificultats extremes que pateixen fugint de circumstàncies terribles que, per la seva condició de dones, les colpegen amb major duresa. També hem mostrat el recolzament explícit a la Vaga Internacional de Dones que s'ha promogut en molts païssos del món des de diferents plataformes feministes.
Al sopar ens ajuntàrem més d'un centenar de dones de tota la comarca. Orgulloses de les premiades a qui vam retre el nostre particular "Donatge" : Mar Esquembre Cerdá i el col.lectiu Femme Força de Pedreguer-Verger. 
Agraïm la representació de dones de tants pobles de la comarca i de les associacions Matria, Dones Cabal, Nomas. Sense oblidar que ens tots els actes del Dia de la Dona estan presents totes les lluitadores que han fet possible avançar en igualtat i alhora totes les dones que pateixen qualsevol forma de maltractament, i en especial les assassinades per la violència masclista. 

 https://www.facebook.com/plopezanquela/videos/10212054550949329/
Article Marina Plaça 
Article Canfali


   
Ressenyes en premsa

MANIFEST 8 DE MARÇ 2017 " FEMINISME: TRENCANT MURS, OBRINT FRONTERES" DIA INTERNACIONAL DE LA DONA. FEMINISME: TRENCANT MURS, OBRINT FRONTERES. Manifest
El 8 de març és el Dia Internacional de la Dona, i les feministes de tot el món eixim al carrer per mostrar les nostres propostes polítiques que ens han de dur a una organització social sense les desigualtats de l'actual sistema patriarcal, de dominació masculina.Exigim els nostres drets com a part inalienable i indivisible dels drets humans universals i celebrem la nostra resistència en saber-nos juntes, organitzades i recolzant-nos en aquesta tasca.
Aquest 8 de març de 2017, a més de les reivindicacions i l’orgull de ser un moviment revolucionari únic, volem llançar un crit format pel dolor, la ràbia i la decisió d'actuar contra la barbàrie patriarcal i capitalista que potencia i permet les dificultats extremes que pateixen les dones migrants. Dificultats a les quals, adultes i xiquetes, s'enfronten fugint de circumstàncies terribles que, també per la seva condició de dones, les colpegen amb major duresa.
*Fugen de les guerres que assolen a tants països, on són utilitzades com a element de batalla i botí de guerra.
*Fugen de l'absència de perspectives laborals, de la pobresa i de la fam.
*Fugen de la violència sexual, del maltractament , de la tracta i la prostitució forçosa.
*Fugen de l'absència de drets bàsics per a la dona, sexuals i reproductius.
*Fugen de la persecució per la seva condició de lesbianes o per la seva identitat de gènere.
*Fugen de les represàlies a les quals s'enfronten pel seu activisme polític i específicament pel seu activisme feminista i ecologista.
En el trajecte migratori han de suportar situacions de negació, d'abusos i d'agressions físiques i sexuals. I aquelles que apleguen al país de destinació, es troben amb la discriminació, el racisme, l'explotació laboral, l'explotació sexual, els internaments als centres i les expulsions.
Un gran nombre de dones migrants treballen en el terreny domèstic o de les cures, i a elles els confiem accions del nostre benestar diari amb contractes precaris.
I quantes d'aquestes dones ensopeguen amb un mur infranquejable, l'única sortida del qual condueix a l'explotació en les pitjors condicions.

Nosaltres sabem la repercussió que té en els nostres cossos i ments l'exercici dels nostres drets. Sabem quant de capital humà i econòmic, diferencial i ignorat, aportem les dones. Sabem que l'economia capitalista es fonamenta en gran manera en el treball invisible de les dones.
Nosaltres, com a feministes, com a moviment internacionalista de dones, ens sentim legitimades per exigir la intervenció decidida i sense demora de les autoritats municipals, autonòmiques i estatals per frenar aquesta barbàrie.
Exigim als nostres governs que aporten recursos suficients perquè la pràctica social siga solidària, d'acompanyament, escolta i acolliment per a les dones que criden a la nostra porta i que en moltes ocasions van acompanyades de criatures.
Exigim el seu compromís per a crear vies segures i lliures per a les dones migrants.

Demandem una societat en la qual el legítim dret al moviment lliure no genere reaccions de màxima violència.
Exigim una educació que transmeta valors de respecte i acceptació de les diferències. Que els moviments migratoris actuals i les seves causes formen part dels continguts escolars.
Les dificultats en el camí migratori no són exclusives de les dones i afecten a totes les persones. I volem fer front comú amb les organitzacions i moviments socials que treballen per disminuir-les, per eliminar-les. Però som conscients de la major cruesa que tenen per a les dones, la qual cosa volem subratllar i recordar.
Aquest 8 de març, en altres parts de la terra, en altres països, les dones duen a terme una gran vaga, reclamant el cessament de les violències masclistes. Des d'aquí recolzem la vaga i els diem: Estem amb vosaltres, companyes!
Xarxa de Dones de la Marina Alta, 8 de març de 2017


MANIFIESTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 8 DE MARZO, 2017

FEMINISMO: ROMPIENDO MUROS, ABRIENDO FRONTERAS


El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, y las feministas de todo el mundo salimos a la calle para mostrar nuestras propuestas políticas que nos han de llevar a una organización social sin las desigualdades del actual sistema patriarcal, de dominación masculina.

Exigimos nuestros derechos como parte inalienable e indivisible de los derechos humanos universales y celebramos nuestra resistencia al sabernos juntas, organizadas y apoyándonos en esta tarea.Este 8 de marzo de 2017, además de las reivindicaciones y el orgullo de ser un movimiento revolucionario único, queremos lanzar un grito formado por el dolor, la rabia y la decisión de actuar contra la barbarie patriarcal y capitalista que potencia y permite las dificultades extremas que sufren las mujeres migrantes. Dificultades a las cuales, adultas y niñas, se enfrentan huyendo de circunstancias terribles que, también por su condición de mujeres, las golpean con mayor dureza.
* Huyen de las guerras que asolan a tantos países, donde son utilizadas como elemento de batalla y botín de guerra.
* Huyen de la ausencia de perspectivas laborales, de la pobreza y del hambre.
* Huyen de la violencia sexual, del maltrato, de la trata y la prostitución forzosa.
* Huyen de la ausencia de derechos básicos para la mujer, sexuales y reproductivos.
* Huyen de la persecución por su condición de lesbianas o por su identidad de género.
* Huyen de las represalias a las cuales se enfrentan por su activismo político y específicamente por su activismo feminista y ecologista.
En el trayecto migratorio tienen que soportar situaciones de negación, de abusos y de agresiones físicas y sexuales. Y aquellas que llegan al país de destino, se encuentran con la discriminación, el racismo, la explotación laboral, la explotación sexual, los internamientos en los centros y las expulsiones.
Un gran número de mujeres migrantes trabajan en el terreno doméstico o de cuidados, y a ellas les confiamos acciones de nuestro bienestar diario con contratos precarios.
Y cuántas de estas mujeres tropiezan con un muro infranqueable, la única salida del cual conduce a la explotación en las peores condiciones.

Nosotras sabemos la repercusión que tiene en nuestros cuerpos y mentes el ejercicio de nuestros derechos. Sabemos cuánto capital humano y económico, diferencial e ignorado, aportamos las mujeres. Sabemos que la economía capitalista se fundamenta en gran medida en el trabajo invisible de las mujeres.
Nosotras, como feministas, como movimiento internacionalista de mujeres, nos sentimos legitimadas para exigir la intervención decidida y sin demora de las autoridades, municipales, autonómicas y estatales, para frenar esta barbarie.
Exigimos a nuestros gobiernos que aporten recursos suficientes para que la práctica social sea solidaria, de acompañamiento, de escolta y acogida para las mujeres que llaman a nuestra puerta y que en muchas ocasiones van acompañadas de criaturas.
Exigimos su compromiso para crear vías seguras y libres para las mujeres migrantes.
Demandamos una sociedad en la cual el legítimo derecho al movimiento libre no genere reacciones de máxima violencia.
Exigimos una educación que transmita valores de respeto y aceptación de las diferencias. Que los movimientos migratorios actuales y sus causas formen parte de los contenidos escolares.
Las dificultades en el camino migratorio no son exclusivas de las mujeres y afectan a todas las personas. Y queremos hacer frente común con las organizaciones y movimientos sociales que trabajan para disminuirlas, para eliminarlas. Pero somos conscientes de la mayor crudeza que tienen para las mujeres, lo cual queremos subrayar y recordar.
Este 8 de marzo, en otras partes de la tierra, en otros países, las mujeres llevan a cabo una gran huelga, reclamando el cese de las violencias machistas. Desde aquí apoyamos la huelga y les decimos: Estamos con vosotras, compañeras!
Xarxa de Dones de la Marina Alta, 8 de març de 2017